]> www.ginac.de Git - ginac.git/search
Fixed wrong matching in .has()