]> www.ginac.de Git - ginac.git/search
Replace idx_is_not functor by a C++11 lambda.