]> www.ginac.de Git - ginac.git/search
Fix pow(+(...),2).expand().