]> www.ginac.de Git - ginac.git/search
subs_no_pattern -> no_pattern, subs_algebraic -> algebraic