]> www.ginac.de Git - ginac.git/blob - debian/libginac1.5.install
Adjust for GiNaC 1.5.
[ginac.git] / debian / libginac1.5.install
1 debian/tmp/usr/lib/libginac*.so.*