gcd_pf_pow_pow: deobfuscate a little bit (no functional changes).
[ginac.git] / debian / libginac-dev.install
1 debian/tmp/usr/lib/libginac.la
2 debian/tmp/usr/lib/libginac.a
3 debian/tmp/usr/lib/libginac.so
4 debian/tmp/usr/include/ginac/*
5 debian/tmp/usr/lib/pkgconfig/ginac.pc
6 debian/tmp/usr/share/info/ginac.info*