Fixed bug in modular square-free factorization.
[ginac.git] / debian / libginac-dev.info
1 doc/tutorial/ginac.info