]> www.ginac.de Git - ginac.git/blob - debian/libginac-dev.info
configure: don't check for sizeof(long double), we don't use it.
[ginac.git] / debian / libginac-dev.info
1 doc/tutorial/ginac.info