]> www.ginac.de Git - ginac.git/blob - debian/ginac.xpm
* power::info(): Unpolynomialize sin(x)^2 (by Chris Dams).
[ginac.git] / debian / ginac.xpm
debian/ginac.xpm