gcd_pf_pow_pow: deobfuscate a little bit (no functional changes).
[ginac.git] / debian / ginac.xpm
debian/ginac.xpm