Fixed wrong matching in .has()
[ginac.git] / debian / ginac-tools.install
1 debian/tmp/usr/bin/ginsh
2 debian/tmp/usr/bin/viewgar
3 debian/tmp/usr/share/man/man1/ginsh*
4 debian/tmp/usr/share/man/man1/viewgar*
5 debian/ginac.xpm usr/share/pixmaps